اعضای مؤسسه خیریه روز نو

محمد ملکی یگانه

زینب امینی یکتا

لیلا یزدی

لیلا رحمانی

حسین فهمیده

محمود فاطمی

فرهاد اسدی

مهرزاد آیرم

مهدی امینی یکتا

مریم رفیع زاده

مجید عقابی

زهرا جعفرزاده

مشخصات اعضای مؤسسه خیریه روزنو

 

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
زهرا جعفرزاده عضو هیات امنا دیپلم تجربی
مجید عقابی عضو هیات امنا کارشناسی مهندسی عمران
مریم رفیع زاده عضو هیات امنا – عضو هیات مدیره و مدیرعامل کاردانی فیزیک – دانشجو کارشناسی علوم اجتماعی
محمد ملکی یگانه عضو هیات امنا – رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حسین فهمیده

عضو هیات امنا

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
لیلا یزدی  عضو هیات امنا – نائب رئیس هیات مدیره کارشناسی علوم اجتماعی

مهدی امینی یکتا

عضو هیات امنا کارشناسی مندسی برق
محمود فاطمی عضو هیات امنا کارشناسی مهندسی معماری
لیلا رحمانی عضو هیات امنا کارشناسی مددکاری
مهرزاد آیرم عضو هیات امنا  کارشناسی حقوق قضایی
زینب امینی یکتا عضو هیات امنا دکترا مدیریت منابع انسانی
فرهاد اسدی عضو هیات امنا کارشناسی ارشد حسابداری